جلسات

جلسه ی انجمن تغذیه مشهد، بهمن 1400

جلسه ی انجمن تغذیه مشهد، بهمن 1400

جلسه ی انجمن تغذیه، جمکران، خرداد 1401

جلسه ی انجمن تغذیه، جمکران، خرداد 1401

رویداد فعالان سلامت، فروردین 1400

رویداد فعالان سلامت، فروردین 1400