همایش ها

همایش سبک زندگی پیامبر اسلام، مسجد پیامبر اعظم، اسفند1400

همایش سبک زندگی پیامبر اسلام، مسجد پیامبر اعظم، اسفند1400

همایش سلامت قم، بهمن 1401

همایش سلامت قم، بهمن 1401

همایش سبک زندگی ایرانی-اسلامی، گرگان، خرداد 1400

همایش سبک زندگی ایرانی-اسلامی، گرگان، خرداد 1400

همایش فعالان سلامت خانه اندیش ورزان،تهران، اسفند 1401

همایش فعالان سلامت خانه اندیش ورزان،تهران، اسفند 1401