سونوگرافی

 سونوگرافی نکن، نُخبه جمع کن!

 سونوگرافی نکن، نُخبه جمع کن!