میان تهی

قلب، عضله ای حیاتی...

قلب، عضله ای حیاتی...